DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สวนใหญ่2492510.043303811.52270207.4114232.11
 ตลาดขวัญ2563011.722983311.07143128.391192117.65
 บางเขน4935010.14381236.04282269.22244229.02
 บางกระสอ1,20312410.311,15212110.5075310313.686097812.81
 ท่าทราย1,228867.001,268836.55922707.59564508.87
 บางไผ่991515.152165625.93904145.56622235.48
 บางศรีเมือง136107.351391410.071201512.509499.57
 บางกร่าง3374513.35287238.01261134.98168137.74
 ไทรม้า1954221.542435221.406534.6230413.33
 บางรักน้อย2342510.68259218.11193168.2915195.96
 รวมทั้งหมด4,43045210.204,57346410.153,09931910.292,18323110.58
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564