DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ตลาด1,63117010.421,87320711.051,50816911.211,21016113.31
 บางพึ่ง16795.39159138.182300.002913.45
 บางจาก789506.34464112.3739120.519811.02
 บางครุ32820.6132530.92000.00000.00
 บางหญ้าแพรก4235112.063946817.262032612.811823820.88
 บางหัวเสือ47020.4331741.2636830.82189105.29
 สำโรงใต้4536514.355058015.843545615.82353267.37
 บางยอ436112.52430153.4937461.60362123.31
 บางกะเจ้า191157.8518563.2414396.2947510.64
 บางน้ำผึ้ง23393.8622383.5917431.728156.17
 บางกระสอบ10300.0010232.949533.163300.00
 บางกอบัว190136.84178116.185311.894724.26
 ทรงคนอง460143.0418910.5317821.1211810.85
 สำโรง361369.972973712.46275259.09342154.39
 สำโรงกลาง4587616.593737018.772735018.322415422.41
 รวมทั้งหมด6,6935237.816,0145378.934,4123558.053,3323319.93
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564