DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางพลีใหญ่3,01141913.922,29832614.191,78719210.741,32316812.70
 บางแก้ว1,1981169.68925464.97534499.183557120.00
 บางปลา1,23125820.961,33224818.62512336.453527120.17
 บางโฉลง1,17715513.171,40527019.225818414.4665914121.40
 ราชาเทวะ994717.14881343.86717212.93347246.92
 หนองปรือ158116.96186105.387234.175923.39
 รวมทั้งหมด7,7691,03013.267,02793413.294,2033829.093,09547715.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564