DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางบ่อ1,393634.521,299685.23613386.20389235.91
 บ้านระกาศ1142017.541202420.00751621.33531528.30
 บางพลีน้อย298248.05201104.9814085.718567.06
 บางเพรียง1,23320116.301,56023415.001,17317214.6695419220.13
 คลองด่าน50413125.9953912823.7540911026.892826723.76
 คลองสวน6900.006623.036223.235012.00
 เปร็ง14500.0014342.8013010.773200.00
 คลองนิยมยาตรา60711.675735.261600.0012216.67
 รวมทั้งหมด3,81644611.693,98547311.872,61834713.251,85730616.48
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564