DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง2472610.532583513.571531811.76151117.28
 แสนตุ้ง88310912.34642538.26591467.78597589.72
 วังตะเคียน198199.602112913.741782212.3617095.29
 ท่าโสม198136.572382510.5077810.39882629.55
 สะตอ380133.4234251.4627931.0829310.34
 ประณีต3083511.362082512.0252815.38982020.41
 เทพนิมิต10132.9712097.502015.002229.09
 ทุ่งนนทรี16863.5713921.4412943.1010610.94
 รวมทั้งหมด2,4832249.022,1581838.481,4791107.441,26113010.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564