DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา5417814.423626718.513275717.433575314.85
 บางเตย12221.6412143.3110821.8512210.82
 บางยาง1772212.431762614.771762514.201762413.64
 บางแตน20941.9117421.1517731.6919821.01
 บางพลวง3034113.532975016.842905719.663117624.44
 บางปลาร้า751013.331031413.596634.551231310.57
 บางขาม9311.088400.008311.208833.41
 กระทุ่มแพ้ว1011110.897245.567245.5610365.83
 รวมทั้งหมด1,62116910.431,38916712.021,29915211.701,47817812.04
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563