DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก2,34639917.012,43343417.84852273.17797243.01
 หนองตะพาน18231.6518342.1918610.5417931.68
 ตาขัน2783914.03272186.6226283.0523641.69
 บางบุตร434204.61493132.64339123.54453224.86
 หนองบัว645233.57588345.78709141.9769491.30
 ชากบก450132.89283155.30430214.8836082.22
 รวมทั้งหมด4,33549711.464,25251812.182,778832.992,719702.57
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563