DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,139938.171,2301149.271,10913512.17988939.41
 วังหว้า365339.04360246.67386174.40389112.83
 ชากโดน13896.5213775.1112232.4613164.58
 เนินฆ้อ217146.45214115.1420173.48218104.59
 กร่ำ20010.5018331.6417921.1218610.54
 ชากพง2412811.62281176.05236239.75273238.42
 กระแสบน463306.48297175.72427133.04484173.51
 บ้านนา162169.8814796.12387153.88414194.59
 ทุ่งควายกิน1,097464.191,047403.821,062232.171,018272.65
 กองดิน249124.82151117.28222209.01175105.71
 คลองปูน22610.4422531.3323283.4523783.38
 พังราด2964414.8630151.66256135.08319226.90
 ปากน้ำกระแส226229.73211125.6920552.4422141.81
 ห้วยยาง140139.29145149.661401410.00145117.59
 สองสลึง194115.67191105.24203115.4219584.10
 รวมทั้งหมด5,3533736.975,1202975.805,3673095.765,3932705.01
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563