DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าประดู่3,0292327.663,0802457.951,59117511.001,5101489.80
 เชิงเนิน620304.84586203.41419133.1044692.02
 ตะพง499255.01880303.41698202.87721314.30
 เพ1872814.971702816.471851910.271781810.11
 แกลง2382811.762472610.531775732.201604729.38
 บ้านแลง3604211.671261411.1184910.71961717.71
 นาตาขวัญ459132.8333282.41411215.11382225.76
 เนินพระ1,62223414.431,63421713.281,45716811.531,8201276.98
 กะเฉด323298.98300227.33322185.5936592.47
 ทับมา295124.0723083.482653011.322373715.61
 น้ำคอก356308.43187168.56340123.53333113.30
 ห้วยโป่ง5,94084614.244,12868716.643,65175220.603,42275021.92
 มาบตาพุด1,7311629.361,38715110.8995710010.451,1731149.72
 สำนักทอง2504116.401221411.489955.0510022.00
 รวมทั้งหมด15,9091,75211.0113,4091,48611.0810,6561,39913.1310,9431,34212.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563