DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ7,2212,04228.286,5502,01430.752,86087930.735,3421,48527.80
 สำโรงเหนือ3,05039813.053,20838912.131,88620510.872,8971766.08
 บางเมือง3,68347412.872,62130311.562,2812129.292,3871546.45
 ท้ายบ้าน1,115615.473474613.26237145.91238239.66
 บางปูใหม่1,37920214.651,56821813.901,1571038.901,274917.14
 แพรกษา2,19425511.622,31125310.956629314.051,1991129.34
 บางโปรง3135116.293255617.234034110.172555923.14
 บางปู710456.34480408.33419174.0662981.27
 บางด้วน645477.29638365.64361102.77208136.25
 บางเมืองใหม่300227.33384297.55206115.34146138.90
 เทพารักษ์2,9581745.882,6991987.341,570583.692,676983.66
 ท้ายบ้านใหม่2,4351706.982,3801928.071,502956.321,358815.96
 แพรกษาใหม่1,16012510.781,175877.407089813.841,328685.12
 รวมทั้งหมด27,1634,06614.9724,6863,86115.6414,2521,83612.8819,9372,38111.94
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563