DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ซากอ1,9341,04053.771,42965846.056659414.1471110915.33
 ตะมะยูง3198225.712847024.652096028.713046722.04
 ศรีสาคร3354613.735066713.244907515.314608117.61
 เชิงคีรี47311123.4746712226.1247014530.8546010422.61
 กาหลง2213415.382223716.671972311.682112813.27
 ศรีบรรพต219188.22342174.9711210.893884912.63
 รวมทั้งหมด3,5011,33138.023,25097129.882,14339818.572,53443817.28
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563