DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ยี่งอ1,95352326.7889914215.80617609.728048610.70
 ละหาร2685018.6645512627.6947614229.8348217636.51
 จอเบาะ77440.5278850.6372740.5574320.27
 ลุโบะบายะ3385415.983316218.733127624.363699826.56
 ลุโบะบือซา3525014.203696016.263267422.702833512.37
 ตะปอเยาะ7308111.106457010.85586467.853625114.09
 รวมทั้งหมด4,41576217.263,48746513.343,04440213.213,04344814.72
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563