DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางนาค6,0421,36922.665,0741,21924.022,32326411.363,05957018.63
 ลำภู78710813.7282814317.2781513015.9575418324.27
 มะนังตายอ86212414.3987411212.81544376.8059712520.94
 บางปอ89620322.6688917419.5792918019.3889717319.29
 กะลุวอ77322529.1172710214.036678412.595398615.96
 กะลุวอเหนือ1,5271278.321,5711519.611,43915610.841,38815010.81
 โคกเคียน1,28833926.321,29721816.811,26719615.4792713114.13
 รวมทั้งหมด12,1752,49520.4911,2602,11918.827,9841,04713.118,1611,41817.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563