DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุ้มผาง3164112.974126215.053585715.923203611.25
 หนองหลวง1181311.021521610.532443815.572692810.41
 โมโกร41315337.053805614.744459320.9061916226.17
 แม่จัน67918126.6677215720.341,13525922.821,42034023.94
 แม่ละมุ้ง1121513.391914020.941301914.622434518.52
 แม่กลอง701927.14762938.16864653.491529361.18
 รวมทั้งหมด1,70842224.711,98336018.152,39851221.353,02370423.29
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563