DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ตลาด2,73337913.871,8811739.201,1921038.641,95722311.39
 บางพึ่ง444439.68222114.95260145.38921111.96
 บางจาก739293.92168148.339144.40162138.02
 บางครุ33992.65359246.69347133.75500153.00
 บางหญ้าแพรก51915229.293587320.3946310923.542807326.07
 บางหัวเสือ7179513.254836814.08407102.4629193.09
 สำโรงใต้3686417.394446915.541973015.231672615.57
 บางยอ501183.59467112.36445163.6047881.67
 บางกะเจ้า20983.83203115.42193147.25202146.93
 บางน้ำผึ้ง222114.95168169.52168105.95233114.72
 บางกระสอบ12021.6710400.0011300.0010900.00
 บางกอบัว186126.4516895.367122.821381410.14
 ทรงคนอง46091.9621941.8320841.92486112.26
 สำโรง382318.124004411.007145.637733.90
 สำโรงกลาง507448.68384389.90257166.23238229.24
 รวมทั้งหมด8,44690610.736,0285659.374,4833497.785,4104538.37
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563