DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางพลีใหญ่6,8671,04915.284,58364013.962,71441715.362,81444415.78
 บางแก้ว1,14917315.061,02715615.19519183.47399164.01
 บางปลา1,48618812.651,68335220.924758718.321,14521919.13
 บางโฉลง1,07915714.551,59125516.035666210.951,15524321.04
 ราชาเทวะ1,067696.471,032504.84467163.43351257.12
 หนองปรือ193136.7418084.4418194.97142139.15
 รวมทั้งหมด11,8411,64913.9310,0961,46114.474,92260912.376,00696015.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563