DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางบ่อ867485.541,421563.94721476.521,017565.51
 บ้านระกาศ12486.45741114.86571119.304212.38
 บางพลีน้อย3613810.53198178.591922412.50257145.45
 บางเพรียง2,41651121.151,49524816.594006215.503544111.58
 คลองด่าน53510219.0746510221.94265259.432003115.50
 คลองสวน14200.001400.006711.495523.64
 เปร็ง3700.004300.003600.002913.45
 คลองนิยมยาตรา561628.5766710.614149.7658712.07
 รวมทั้งหมด4,53872315.933,77644111.681,7791749.782,0121537.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563