DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง195199.741843317.93169116.5113086.15
 แสนตุ้ง82013316.226899413.64414204.83446224.93
 วังตะเคียน2384117.232244017.861882010.64211219.95
 ท่าโสม2402610.832362611.0220241.9821673.24
 สะตอ3159630.483578624.093733910.462626625.19
 ประณีต3273611.013008829.332182411.01239114.60
 เทพนิมิต1692917.161932512.951191915.97941414.89
 ทุ่งนนทรี1872513.379299.78165116.6711676.03
 รวมทั้งหมด2,49140516.262,27540117.631,8481488.011,7141569.10
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563