DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เบตง2,59152220.152,06541420.052,38146719.612,35945919.46
 ยะรม7708210.656437812.13738679.08631518.08
 ตาเนาะแมเราะ516509.69456398.55548509.12538468.55
 อัยเยอร์เวง88129233.1480733942.0166812.1253319837.15
 ธารน้ำทิพย์2427832.231666639.7621510347.9132928.13
 รวมทั้งหมด5,0001,02420.484,13793622.633,94869517.604,09376318.64
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562