DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน881738.29778557.078388410.02966717.35
 วังหว้า238156.303254714.46309134.21395389.62
 ชากโดน15096.001361410.2914132.1312953.88
 เนินฆ้อ1872111.2311997.56201167.9615895.70
 กร่ำ18184.42175116.29125118.80177147.91
 ชากพง2772810.112783412.231212218.182853813.33
 กระแสบน356277.58505356.93353205.67402245.97
 บ้านนา4075313.02284196.6910798.41308268.44
 ทุ่งควายกิน1,053464.371,100262.361,036525.021,143585.07
 กองดิน268103.7323852.10215156.98211178.06
 คลองปูน12354.075147.849044.4423352.15
 พังราด296279.12328164.88297155.0526583.02
 ปากน้ำกระแส2373715.6123872.94228125.26231219.09
 ห้วยยาง1451913.101361813.241122017.861242217.74
 สองสลึง2172812.9017684.55203167.882002010.00
 รวมทั้งหมด5,0164068.094,8673086.334,3763127.135,2273767.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562