DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าประดู่1,009797.832,3772319.722,04821810.642,25423510.43
 เชิงเนิน1,09717616.04887707.89863465.33617203.24
 ตะพง577295.03566305.30522499.39529519.64
 เพ2316327.271122320.541743721.261262620.63
 แกลง668405.993003712.332634517.111882915.43
 บ้านแลง3934711.961041413.46147138.841271310.24
 นาตาขวัญ5737813.61477469.64481204.16503336.56
 เนินพระ1,05221720.631,19423219.431,20820016.561,16019817.07
 กะเฉด414358.45365184.93281165.69161127.45
 ทับมา6797310.75267124.49270103.70244104.10
 น้ำคอก2192310.50194126.191952311.791631811.04
 ห้วยโป่ง5,48871012.944,91785517.395,27486016.315,14683816.28
 มาบตาพุด904424.655836310.81618457.281,135776.78
 สำนักทอง1172622.222862910.149777.2210698.49
 รวมทั้งหมด13,4211,63812.2012,6291,67213.2412,4411,58912.7712,4591,56912.59
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562