DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุ้มผาง3614913.573955513.924095413.204326314.58
 หนองหลวง1012726.731311914.502193415.532503514.00
 โมโกร612134.431603421.253407822.9460716126.52
 แม่จัน1254233.603976516.371,00019019.001,49834823.23
 แม่ละมุ้ง000.00300.0070710.0027810337.05
 แม่กลอง39410.2618211.116857.35671116.42
 รวมทั้งหมด68714320.821,10417515.852,10636817.473,13272123.02
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562