DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา217135.993643910.713673810.353314914.80
 บางเตย10033.009133.3010932.7510243.92
 บางยาง179168.941702313.53199189.051561811.54
 บางแตน21662.7818921.0621752.3017821.12
 บางพลวง303278.91281269.25306278.822682710.07
 บางปลาร้า8966.747468.11961010.4263914.29
 บางขาม784760.26903741.11982626.539388.60
 กระทุ่มแพ้ว600.0078810.267356.857045.71
 รวมทั้งหมด1,1881189.931,33714410.771,4651329.011,2611219.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562