DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,5801428.991,49118412.3492210010.852,1171667.84
 เมืองเก่า1,020959.311,059878.221,0301029.9098210210.39
 วังดาล5468315.20461173.69354164.52381194.99
 นนทรี3995914.793895012.854085413.243966115.40
 ย่านรี436347.80445347.64186136.997779.09
 วังตะเคียน57710117.506529314.266578613.096349014.20
 หาดนางแก้ว25183.19261176.514216014.25319185.64
 ลาดตะเคียน56815827.824829419.5061412019.5453810820.07
 บ้านนา61611718.996369615.096069816.1750910921.41
 บ่อทอง378318.20403307.44318123.77313175.43
 หนองกี่797729.0382010512.804805611.67788597.49
 นาแขม751621.331993015.0857915.79971717.53
 เขาไม้แก้ว4805912.294055914.572844315.142744215.33
 วังท่าช้าง1,12417815.8491714515.8195217218.0799716216.25
 รวมทั้งหมด8,8471,15313.038,6201,04112.087,28994112.918,42297711.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562