DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ตลาด2,71730111.082,71036413.432,37027611.653,01742814.19
 บางพึ่ง364113.0222310.45159127.557779.09
 บางจาก854252.93353164.53541366.65150117.33
 บางครุ399317.77411276.57388215.41382277.07
 บางหญ้าแพรก568437.5788318120.5044714532.443605114.17
 บางหัวเสือ55571.2654481.4751991.73517101.93
 สำโรงใต้4247317.2255712322.0866811717.513076019.54
 บางยอ47681.68464112.37501163.19445132.92
 บางกะเจ้า1571811.462392610.88214209.35222219.46
 บางน้ำผึ้ง24772.8315531.9422362.69153106.54
 บางกระสอบ7633.954237.148733.455159.80
 บางกอบัว1982110.6118394.92189168.47189157.94
 ทรงคนอง451163.5522820.88519183.4723520.85
 สำโรง2492610.44336185.3622652.21311237.40
 สำโรงกลาง315175.40322226.83290268.97294258.50
 รวมทั้งหมด8,0506077.547,65081410.647,3417269.896,71070810.55
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562