DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางพลีใหญ่4,78179916.714,88887217.843,75859315.784,56176516.77
 บางแก้ว1,02315114.7669212017.3474014619.7391912313.38
 บางปลา321216.54280165.71796293.64824597.16
 บางโฉลง771729.341,00019119.10746749.921,07217716.51
 ราชาเทวะ1,00912312.191,1931179.81947697.291,032878.43
 หนองปรือ2342410.26252218.33232208.62107109.35
 รวมทั้งหมด8,1391,19014.628,3051,33716.107,21993112.908,5151,22114.34
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562