DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางบ่อ1,333826.15865515.90863424.871,201655.41
 บ้านระกาศ461430.4310254.9090910.0075912.00
 บางพลีน้อย318278.49334339.88352308.52213219.86
 บางเพรียง2,20843019.472,48046018.552,28542818.732,65054320.49
 คลองด่าน64911718.0365712519.034567115.575339417.64
 คลองสวน12310.816357.9414442.7813600.00
 เปร็ง12900.0012410.8112132.4823300.00
 คลองนิยมยาตรา39512.82572747.37751216.00531630.19
 รวมทั้งหมด4,84567613.954,68270715.104,38659913.665,09474814.68
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562