DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ7,3831,86425.257,3391,96826.826,9631,79125.728,5672,33127.21
 สำโรงเหนือ3,4742406.913,43243312.623,40040311.853,03442614.04
 บางเมือง2,4251757.222,1781607.352,5031907.591,71719611.42
 ท้ายบ้าน984929.353383410.061,128988.692242611.61
 บางปูใหม่1,12911810.451,61216310.1197912012.261,68218811.18
 แพรกษา1,39515010.751,4291399.731,1591038.891,6631629.74
 บางโปรง1191512.61931516.13932324.731441510.42
 บางปู4945010.12347257.20336339.82545356.42
 บางด้วน661538.024845210.74660527.884865110.49
 บางเมืองใหม่397123.02185126.4916653.01193115.70
 เทพารักษ์3,0861926.222,6342288.662,5021435.723,1801584.97
 ท้ายบ้านใหม่2,3141004.322,1911265.751,910894.661,767794.47
 แพรกษาใหม่838698.238418910.58782658.311,085847.74
 รวมทั้งหมด24,6993,13012.6723,1033,44414.9122,5813,11513.7924,2873,76215.49
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562