DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง1264838.102573312.841832714.75189189.52
 แสนตุ้ง88520723.3980617822.0873816221.9574917523.36
 วังตะเคียน2723512.872404719.581853921.082664918.42
 ท่าโสม2592710.42223198.52231239.962133114.55
 สะตอ3164514.243575314.853076521.171907036.84
 ประณีต3095216.833439627.992355623.832495522.09
 เทพนิมิต1651810.911452315.861447350.691494932.89
 ทุ่งนนทรี161169.9411697.76963334.38941313.83
 รวมทั้งหมด2,49344817.972,48745818.422,11947822.562,09946021.92
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562