DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา282176.035886410.88350257.14291248.25
 บางเตย12521.6010210.9811810.859411.06
 บางยาง15463.9013875.0716484.881551811.61
 บางแตน11321.7719831.5221562.7919300.00
 บางพลวง167148.382743010.952983712.422542811.02
 บางปลาร้า641929.69922021.74701521.43731013.70
 บางขาม1022019.61241250.0016425.00391743.59
 กระทุ่มแพ้ว811923.468678.1479911.3910598.57
 รวมทั้งหมด1,088999.101,5021449.591,3101058.021,2041078.89
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561