DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก978717.261,7051649.621,45319213.211,70723813.94
 หนองตะพาน18694.84591118.6424272.8916263.70
 ตาขัน270228.152823211.351291813.951371712.41
 บางบุตร3493710.60328216.40479224.59206167.77
 หนองบัว510509.806479013.9176011114.61686568.16
 ชากบก40861.4727451.8239582.0331151.61
 รวมทั้งหมด2,7011957.223,2953239.803,45835810.353,20933810.53
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561