DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,304594.52628284.46606315.121,252685.43
 วังหว้า473357.402662710.15341113.2323383.43
 ชากโดน13632.2116153.1117552.86170105.88
 เนินฆ้อ21762.76253176.72230125.227145.63
 กร่ำ11287.1418084.4418042.2214785.44
 ชากพง2314519.482913612.372814114.592963411.49
 กระแสบน592589.80543234.24567549.523964711.87
 บ้านนา2093114.83317165.05321144.3610243.92
 ทุ่งควายกิน1,142857.441,21519015.641,21012410.251,052252.38
 กองดิน27962.1527993.23295237.8017163.51
 คลองปูน28451.7630720.6529020.6928962.08
 พังราด32110.3131700.00228167.023623710.22
 ปากน้ำกระแส2202410.912102913.812624015.271994924.62
 ห้วยยาง65812.311372719.715846.90731317.81
 สองสลึง246135.2819873.5418652.692814315.30
 รวมทั้งหมด5,8313876.645,3024248.005,2303867.385,0943627.11
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561