DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าประดู่803746.252247131.701455638.621466745.89
 เชิงเนิน808131.61666121.801,104292.63651253.84
 ตะพง658507.60600274.501,01417216.96496357.06
 เพ2292611.35591322.03712028.179577.37
 แกลง2092712.92234239.83351359.97592345.74
 บ้านแลง4435011.291761810.23164116.71177147.91
 นาตาขวัญ549437.834925310.774866012.355636812.08
 เนินพระ77115019.466349414.8374215420.7593917618.74
 กะเฉด401307.484044210.40382194.97375195.07
 ทับมา83710612.6679412115.242824515.9676315219.92
 น้ำคอก368174.62300113.671141614.0411098.18
 ห้วยโป่ง2,3201275.471,8451116.024,15751512.394,64652711.34
 มาบตาพุด541448.13606325.28470418.72557285.03
 สำนักทอง1292519.381211613.227068.573584713.13
 รวมทั้งหมด8,3437458.937,1556449.009,5521,17912.3410,4681,20811.54
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561