DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ2,568793.082,277743.252,806973.468,8016647.54
 สำโรงเหนือ3,8762446.303,4671434.123,5221253.553,2731614.92
 บางเมือง2,5661234.792,1971255.692,5411546.062,0761547.42
 ท้ายบ้าน1,257947.48417307.19739709.47855485.61
 บางปูใหม่991363.631,502442.931,078686.311,537503.25
 แพรกษา1,6571378.271,9371678.629249310.061,4891338.93
 บางโปรง354308.47261228.43781215.38247156.07
 บางปู668456.74458418.95634477.41521275.18
 บางด้วน653395.97640487.50663426.33657426.39
 บางเมืองใหม่628304.78562183.2029741.35253114.35
 เทพารักษ์3,3472126.332,998842.803,234882.723,2971103.34
 ท้ายบ้านใหม่2,8581916.682,3421436.112,3111305.632,2741074.71
 แพรกษาใหม่1,226675.461,638764.641,063464.331,4511228.41
 รวมทั้งหมด22,6491,3275.8620,6961,0154.9019,8909764.9126,7311,6446.15
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561