DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ซากอ75112416.517097811.006367311.486338613.59
 ตะมะยูง2878529.622877626.482848228.872825118.09
 ศรีสาคร3896616.975117414.48515489.325388315.43
 เชิงคีรี4837715.945119518.591866434.412007939.50
 กาหลง261166.13264207.5814285.63230135.65
 ศรีบรรพต8966.743965814.6530720.65321278.41
 รวมทั้งหมด2,26037416.552,67840114.972,07027713.382,20433915.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561