DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ยี่งอ1,11812811.458648810.191,267947.42874879.95
 ละหาร5215310.17566529.193775013.263443510.17
 จอเบาะ613538.6586050.58608233.782204520.45
 ลุโบะบายะ3735213.944706714.264335713.161852915.68
 ลุโบะบือซา3997819.553988220.603695214.093766015.96
 ตะปอเยาะ6848011.70620406.453636317.363375416.02
 รวมทั้งหมด3,70844411.973,7783348.843,4173399.922,33631013.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561