DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางนาค1,88624112.782,1811768.071,7361458.351,54317011.02
 ลำภู5946310.61350349.717728210.627308711.92
 มะนังตายอ85711813.7786610712.367098111.42877778.78
 บางปอ80015619.5077318724.1982517821.5854918132.97
 กะลุวอ78012215.6481113116.1578614218.0772414720.30
 กะลุวอเหนือ1,49115810.601,60016710.441,6281448.851,46917011.57
 โคกเคียน1,307735.591,354735.391,3091027.791,310997.56
 รวมทั้งหมด7,71593112.077,93587511.037,76587411.267,20293112.93
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561