DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เบตง1,1521069.201,70329117.09990707.072,37634114.35
 ยะรม723588.02671629.24811809.86704689.66
 ตาเนาะแมเราะ520448.46462418.87577376.41484285.79
 อัยเยอร์เวง55610218.357379.59711014.0893730032.02
 ธารน้ำทิพย์2587027.132663814.292644416.67100.00
 รวมทั้งหมด3,20938011.843,17543913.832,7132418.884,50273716.37
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561