DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ้านหลวง92320021.6789116818.8684714417.0083915418.36
 ข่วงเปา1902010.532002914.501722112.211702715.88
 สบเตี๊ยะ195136.6717895.06199157.54174105.75
 บ้านแปะ66312518.8565911817.9163710516.4862311418.30
 ดอยแก้ว1,00113713.6993211812.6694712312.991,34218413.71
 แม่สอย54713524.6855211721.2054311621.365289217.42
 รวมทั้งหมด3,51963017.903,41255916.383,34552415.673,67658115.81
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561