DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง27482.928156.175259.6216131.86
 แสนตุ้ง93512213.051,02814814.4096213514.0388413315.05
 วังตะเคียน244176.972262410.622172310.60247239.31
 ท่าโสม282176.03230114.78285248.422342510.68
 สะตอ24241.6523362.5824283.313455315.36
 ประณีต2565119.922223716.672304117.832644015.15
 เทพนิมิต15131.9914642.7413664.4116342.45
 ทุ่งนนทรี168116.55190178.95135107.41176105.68
 รวมทั้งหมด2,5522339.132,35625210.702,25925211.162,47429111.76
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2562