DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สามเงา35992.5119584.10228125.2618352.73
 วังหมัน3254814.772664316.172664918.421573924.84
 ยกกระบัตร424204.72404112.72280134.64345123.48
 ย่านรี174158.62174148.05187136.95174105.75
 บ้านนา1192218.491041817.311121614.2954916.67
 วังจันทร์19894.5519063.16192115.7318563.24
 รวมทั้งหมด1,5991237.691,3331007.501,2651149.011,098817.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 ธันวาคม 2560