DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา271134.80356185.06387164.13283165.65
 บางเตย1282015.6311232.6813343.0110476.73
 บางยาง18110.5515710.6420341.9715353.27
 บางแตน2136229.112025426.732034120.20226219.29
 บางพลวง358246.70312247.69319288.78271186.64
 บางปลาร้า135118.15631015.8768811.76651320.00
 บางขาม108109.2610055.0010787.481715.88
 กระทุ่มแพ้ว500.009666.25601016.6715640.00
 รวมทั้งหมด1,39914110.081,3981218.661,4801198.041,134877.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 ธันวาคม 2560