DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,87630916.471,64027116.522,3292279.75635314.88
 วังหว้า42011326.9039310526.72356287.87423409.46
 ชากโดน148128.11157159.551341611.9414485.56
 เนินฆ้อ641117.191902211.5818073.89129129.30
 กร่ำ2685620.902726925.3726982.979677.29
 ชากพง1142118.42811012.35124129.68861820.93
 กระแสบน2572810.89239229.21238229.24288289.72
 บ้านนา1281310.16369369.761642716.46811012.35
 ทุ่งควายกิน1,08210910.071,157847.26809455.56960495.10
 กองดิน20262.9723541.70284103.52241156.22
 คลองปูน3234313.31327123.6731672.2228172.49
 พังราด32620.6135620.5635741.1234420.58
 ปากน้ำกระแส2145023.36242197.85229166.99231239.96
 ห้วยยาง1601911.8813896.526546.151061514.15
 สองสลึง2264519.912694014.8719331.55182189.89
 รวมทั้งหมด5,80883714.416,06572011.876,0474367.214,2272836.70
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561