DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าประดู่1182622.031053937.14984444.90945962.77
 เชิงเนิน1,419936.551,3681057.68931262.79937545.76
 ตะพง1,021434.211,123797.031,065767.141,06911811.04
 เพ1584931.01652365.521403927.86313123.83
 แกลง2803010.71670416.122282310.092153415.81
 บ้านแลง4436614.90441337.484384610.504524810.62
 นาตาขวัญ289144.844825010.37349205.73549549.84
 เนินพระ7039112.94653426.436369214.474505812.89
 กะเฉด407297.13390235.90404307.43353185.10
 ทับมา881869.769089410.35889728.102143315.42
 น้ำคอก193157.771621811.111501912.67110109.09
 ห้วยโป่ง2,2191426.402,8921796.192,7821555.572,5241515.98
 มาบตาพุด1,113686.11740445.95885364.07428358.18
 สำนักทอง3905012.82731013.703276921.101341410.45
 รวมทั้งหมด9,6348028.3210,6597937.449,3227478.017,8426988.90
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561