DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ซากอ83314817.7778115720.1081315318.8283013416.14
 ตะมะยูง38910226.223349829.343179128.713067524.51
 ศรีสาคร1502718.003115016.081562012.8256311620.60
 เชิงคีรี502479.36461357.593415817.01517387.35
 กาหลง2874314.982633011.412503212.802644115.53
 ศรีบรรพต435184.14388307.73317237.26381277.09
 รวมทั้งหมด2,59638514.832,53840015.762,19437717.182,86143115.06
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560