DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ยี่งอ1,044959.106287712.26660649.701,1421129.81
 ละหาร3295717.332613613.792693713.754079222.60
 จอเบาะ686659.48651294.453676016.352104822.86
 ลุโบะบายะ2883010.423074213.682814516.012704315.93
 ลุโบะบือซา3207222.503006521.673215316.511392215.83
 ตะปอเยาะ64213621.185928614.53769749.62591477.95
 รวมทั้งหมด3,30945513.752,73933512.232,66733312.492,75936413.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560