DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางนาค1,8981829.591,84620311.001,9491849.441,50620813.81
 ลำภู6279414.995668014.13563549.59548417.48
 มะนังตายอ822597.18882869.7575113317.7174112817.27
 บางปอ5156512.628229912.0482914417.3780517421.61
 กะลุวอ80912515.4579114618.4681513416.4476713117.08
 กะลุวอเหนือ1,30018914.541,10420818.841,20326321.861,54936123.31
 โคกเคียน1,42433023.171,44530621.181,35236226.781,38741329.78
 รวมทั้งหมด7,3951,04414.127,4561,12815.137,4621,27417.077,3031,45619.94
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560