DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เบตง1,6101438.881,315906.841,36615711.491,5421529.86
 ยะรม732385.19686436.27768628.07630446.98
 ตาเนาะแมเราะ6906910.005796811.746236310.114615010.85
 อัยเยอร์เวง55614125.363986115.331392719.423914812.28
 ธารน้ำทิพย์236229.3222141.811742212.642285323.25
 รวมทั้งหมด3,82441310.803,1992668.323,07033110.783,25234710.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤษภาคม 2561