DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุ้มผาง4184510.774114310.46428399.114514910.86
 หนองหลวง189189.52222177.66192157.812062210.68
 โมโกร58118231.3374022830.8169413018.7351812924.90
 แม่จัน1,33136427.351,24331925.661,16226322.631,35034225.33
 แม่ละมุ้ง1581610.13147149.521693017.752444116.80
 แม่กลอง196189.18197136.601011211.881001515.00
 รวมทั้งหมด2,87364322.382,96063421.422,74648917.812,86959820.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 ธันวาคม 2560