DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,325574.301,198494.091,286473.651,165433.69
 เมืองเก่า861799.181,01510510.341,081847.771,015959.36
 วังดาล3875012.923874110.59341329.383785815.34
 นนทรี4635311.454525612.394055212.844064210.34
 ย่านรี1061413.21851214.128011.25861213.95
 วังตะเคียน2023014.851473825.85403194.711281410.94
 หาดนางแก้ว312144.49281196.76281207.1231972.19
 ลาดตะเคียน58813522.964007919.75208125.77159116.92
 บ้านนา4106315.373604412.225576712.034855511.34
 บ่อทอง304103.29861213.957833.85380256.58
 หนองกี่849677.89755425.56855647.49809688.41
 นาแขม2483514.112813913.88971515.462402410.00
 เขาไม้แก้ว3945112.943793910.293645314.562034019.70
 วังท่าช้าง702608.55434347.834106215.123623910.77
 รวมทั้งหมด7,15171810.046,2606099.736,4465318.246,1355338.69
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 ธันวาคม 2560